آخرین اخبار
لینک ارائه مجازی

با سلام احتراما به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم که ارائه آنها به صورت مجازی است می‌رساند ... ادامه خبر

برنامه زمانبندی ارائه مقالات

با سلام احتراما به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه زمانبندی ارائه مقالا ... ادامه خبر

اسامی سخنرانان کلیدی

با احترام به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند اسامی سخنرانان کلیدی"اولین کنفرانس ملی مطالعات کارب ... ادامه خبر

ناهار روز همایش

با سلام احتراما به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند جهت تمایل به صرف ناهار در روز هم ... ادامه خبر

نحوه ارسال پوستر مقاله

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به صورت پوستری پذیرفته شده است تفاضا می گردد ... ادامه خبر

نحوه ارسال مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی

با سلام احتراما از پژوهشگران گرامی که مقاله آنان به صورت شفاهی پذیرفته شده تفاضا می گردد نسبت ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت" ... ادامه خبر

ثبت نام در همایش

با سلام احتراما به اطلاع می رساند پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم میتوانند از طریق پنل ک ... ادامه خبر

تمدید مهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلا ... ادامه خبر

تمدیدمهلت ارسال چکیده

با سلام نظر به برگزاری" اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی نوین در علوم ورزشی و سلامت" ... ادامه خبر